top of page

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1. Erdoğan O. ve Kayacan M., “When to Start Financial Derivatives Trading? The Example of the Istanbul Stock Exchange”, Istanbul Stock Exchange Review, Volume 2, No:5, 23-44, Ocak-Şubat-Mart 1998, Istanbul/TÜRKİYE

2. Özkan N., Çakan S., Kayacan M., “Intellectual Capital and Financial Performance: A Study of the Turkish Banking Sector”, Borsa İstanbul Review, doi: 10.1016/j.bir.2016.03.001, ISSN: 22148450, Eylül 2017, İstanbul/TÜRKİYE

 

 

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

1. Erdoğan O. ve Kayacan M., “Hisse Senedi Getirilerinin Kamuya Açıklanan Bilgilere Duyarlılığı: İMKB’de İşlem Gören Hisse Senetleri Üzerine Bir Uygulama”, V. ODTU Uluslararası Ekonomi Kongresi, Ankara, 10-13 Eylül 2001.

2. Müslümov A., Kayacan M., “Ekonomik Krizlerin İMKB’de Halka Açık KOBİ’lere Etkisi”, “21. Yüzyılda Kobiler: Sorunlar, Fırsatlar ve Çözüm Önerileri” başlıklı Doğu Akdeniz Üniversitesi Sempozyumu, Mağusa-KKTC, Ocak 2002.

3. Kayacan M. ve Tüzünalper S. O., “The Portfolio Selection Approach for Institutional  Investors After the Probable Integration of European & Turkish Capital Markets”, VII. ODTU Uluslararası Ekonomi Kongresi, Ankara, 9-13 Eylül 2003.

4. Kayacan M. ve Öngeoğlu H., “Bankacılık Sektöründe Yaşanan Sistemik Krizler ile Geliştirilen Risk Yönetimi Uygulamaları ve Mekanizmaları”, VII. ODTU Uluslararası Ekonomi Kongresi, Ankara, 9-13 Eylül 2003.

5. Yalçıner K., Atan M., Kayacan M., Boztosun D., “İMKB 30 Endeksinde Etkinlik Analizi (Veri Zarflama Analizi – VZA) ile Hisse Senedi Seçimi”, First International Manas University Conference in Economics, Bishkek/Kırgızistan, Eylül 2004.

6. Balcılar M. ve Kayacan M., “A Wavelet Analysis of the Stock Price – Volume Relationship”, First International Manas University Conference in Economics, Bishkek/Kırgızistan, Eylül 2004.

7. Kayacan M., “The Impact of Globalization and New Corporate Agenda: Global Integrity Issue”, ‘The Effects of Globalization on Financial Reporting’ konulu İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası Konferansı, İstanbul, Mayıs 2005

8. Yalçıner K., Atan M., Boztosun D., Kayacan M., “Decreasing Portfolio Risk and Portfolio Optimization with International Diversification”, First International Conference on Business, Management and Economics of Yaşar University, Çeşme/İzmir, Haziran 2005.

9. Kayacan M., Utkucu M., “Orta Asya Ekonomilerinde Sermaye Piyasalarının Gelişimi” Ortalık Asya Ülkelerinde Devletlerarası Entegrasyon İlişkilerinin Modernizasyonu” başlıklı Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi “Orta Asya Ülkeleri II. Türkistan Forumu,  Türkistan/KAZAKİSTAN, Nisan 2006.

10. Kayacan M. ve Şahin S., “AB Sermaye Piyasalarında Manipülasyon ve İçeriden Öğrenenler Ticareti Suçlarına İlişkin Yapılan Düzenlemeler ve Aday Ülke Türkiye için Öneriler”, Türkiye Ekonomi Kurumu (TEK) Uluslararası Ekonomi Konferansı, Ankara, Eylül 2006.

11. Kayacan M. ve Alkan N., “Türkiye’nin AB Adaylık Statüsünün Kopenhag Ekonomik Kriterleri Açısından Değerlendirilmesi ve Katılım Normlarına Türkiye Ekonomisinin Uyumu”, Türkiye Ekonomi Kurumu (TEK) Uluslararası Ekonomi Konferansı, Ankara, Eylül 2006.

 

12. Kayıhan Ş. ve Kayacan M., “İpotekli Konut Finansmanının (Tutsat) Türk Mevzuat Yapısındaki Hukuki Boyutu ve Çeşitli Yorumlar”, “Geçiş Ekonomilerinde Güncel Mali Sorunlar” başlıklı Türk Manas Üniversitesi II. Uluslararası Kamu Maliyesi Sempozyumu, Bişkek/KIRGIZİSTAN, Ekim 2007.

 

13. Geçit B. B. ve Kayacan M., “Effect of Price and Brand on Purchase Decision – An Application on Turkish Smart Phone Consumers”, “Avrasya Ekonomileri Uluslararası Konferansı 2017”, Türk Manas Universitesi, Ekim 2017.

 

Yazılan Uluslararası Kitaplar ve/veya Kitaplarda Bölümler

 

1. Kayacan M. ve Tüzünalper O., The Portfolio Selection Problem Under Capital Market Integration of European & Emerging Capital Markets: “An Emprical Analysis”, SPK Yayınları, Yayın no: 144, ISBN: 975-6951-41-9, İstanbul, Kasım 2003.

 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1. Kayacan M., Gürbüz O., “Finansal Pazarlarda ve Özellikle Türev Ürün Piyasalarında Risk ve Krize Yeni Bir Yaklaşım: Sistemik Risk ve Sistemik Kriz”, Active Finans Bankacılık ve Finans Dergisi, Yıl 3, Sayı 16, ISSN: 1301-9252, ss. 6 – 13, İstanbul, Ocak 2001.

2. Tüzünalper S. O., Kayacan M., “Sınırlararası Menkul Kıymet İşlemleri ve Baştan Başa Doğrudan Süreç”, İktisat İşletme ve Finans Dergisi, Sayı 208, 85-104, Temmuz 2003.

3. Kayacan M., “Finansal Liberalleşme ve Finansal Sınırlama Politikaları Üzerine Tartışmaların Temelleri”, Maltepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Ekonomik, Toplumsal ve Siyasal Analiz Dergisi, Sayı 2004/2, Yayın No: 7, ISSN: 1303-0496, ss. 35-43, ss., Haziran 2004.

4. Atan M., Tanrıöven C., Kayacan M., Boztosun D., “Dünya Borsalarının Finansal Göstergelere Göre Dönemler Arası Karşılaştırmalı Analizi”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt 6, Sayı 2, 127-145, Kış 2004.

5. Ekinci C. ve Kayacan M., “Menkul Kıymet Piyasalarının Mikroyapısı Üzerine Bir Çalışma”, İktisat İşletme ve Finans Dergisi, Yıl 20, Sayı 232, ISSN:1300-610x, ss. 56 – 69, Temmuz 2005.

6. Kayacan M. ve Şahin S., “AB Uyum Sürecinde Ulusal Sermaye Piyasalarımızda İçeriden Öğrenenlerin Ticareti ve Manipülasyona İlişkin Gelişmeler”, Mali Çözüm Dergisi, yıl 15, Sayı 73, ISSN: 1303-5444, ss. 145-153, ss., Ekim-Kasım-Aralık 2005. 

 

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

 

1. Atan M., Boztosun D., Kayacan M., “Getiri ile Risk Arasındaki İlişkinin Arbitraj Fiyatlama Modeli ile İMKB’de Test Edilmesi”, Gazi Üniversitesi 9. Ulusal Finans Sempozyumu, Kapodokya/Nevşehir, Eylül 2005.

 

2. Atan M., Özdemir Z., Duman S., Kayacan M., Boztosun D., “İMKB’nin Etkinlik Düzeyinin Zaman Serisi Ekonometrisi ile Analizi”, “Küreselleşme Sürecinde İşletmelerin Finans Yönetimi” başlıklı Finans Bilim Platformu 10. Ulusal Finans Kongresi, Kuşadası/İZMİR, Kasım 2006

 

3. Kayacan M., “Kurumsal Yönetim Kavramı ve Ulusal Sermaye Piyasalarımıza Etkileri Işığında Beklenen Gelişmeler”, TÜRMOB 17. Dünya Muhasebe Kongresi, İstanbul, Kasım 2006

 

4. Kayacan M., “Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Ulusal Finansal Raporlama Standartları Açısından Gelişmeler”, İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası 10. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu, KKTC, Aralık 2006.

 

5. Kayacan M., Yazgan E., “Gelişmekte Olan Ülkelere Yönelik Uluslararası Sermaye Hareketlerini Etkileyen Unsurlar: Kurumsal Yönetim ve Denetim”, “Uluslararası Sermaye Hareketleri ve Gelişmekte Olan Piyasalar – ICAM 2008” başlıklı Balıkesir Üniversitesi Bandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sempozyumu, Bandırma / Balıkesir, Nisan 2008

 

6. Kayacan M., “Muhasebe Meslek Etiği”, TÜRMOB XVIII. Türkiye Muhasebe Kongresi, Ankara, Eylül 2010

 

7. Kayacan M. ve Coşkun Y., “Mali  Aracılarda Kuresel Finansal Kriz ve Risk Yönetimi: Yeni Bir Beyaz Sayfa mı ?”, İzmir Ekonomi Üniversitesi Finansal Mühendislik Konferansı, İzmir, Ekim 2011.

 

8. Kayacan M. ve Ozkan N., “Entellektüel Sermaye ve Katılım Bankalarının Finansal Performansına Etkisi”,  Hitit Universitesi 19. Finans Sempozyumu, Çorum, Ekim 2015.

Yazılan Ulusal Kitaplar ve/veya Kitaplarda Bölümler

1. Kayacan M., ve diğerleri, Sermaye Piyasası Araçlarına Dayalı ‘Future’ ve ‘Option’ Sözleşmelerinin Fiyatlaması, İMKB Yayınları, ISBN: 975-8027-62-X, İstanbul, Haziran 1995.

 

2. Kayacan M., ve diğerleri, Faiz Oranına Dayalı Vadeli İşlemler, İMKB Yayınları, ISBN: 975-8027-61-1, İstanbul, Haziran 1995.

 

3. Kayacan M. ve diğerleri, Para ve Finans Ansiklopedisi, ‘Barings Krizi (1890) ve Barings Krizi (1995)’, cilt: 1 (A-E), T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Yayınları, ISBN: 975-7104-03-5, 240-243, 1996. 

 

4. Kayacan M. ve diğerleri, Güneydoğu Asya Krizi: Türkiye Ekonomisi ve İMKB’ye Etkileri, İMKB Yayınları, ISBN: 975-8027-44-1, 1. bası, İstanbul, Nisan 1998 (2. Bası, Ağustos 1999).

 

5. Kayacan ve diğerleri, Uluslararası Piyasalarda Finansal Entegrasyon I-II, ‘Euro Bölgesi ve Gelişmekte Olan Fon Piyasalarının Bütünleşme Sürecinde Türkiye Örneği’, SPK Yayınları, Yayın no: 178, ISBN: 975-6951-83-4, ss. 869-885, İstanbul, Mayıs 2005.

 

6. Kayacan M. ve Alkan N., Türkiye’deki Beşeri Sermayenin Ekonomik Değeri ve Avrupa Birliği Ülkeleri ile Karşılaştırılması, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Yayınları, ISBN: 975-7558-23-0, Ankara, Temmuz 2005.

 

7. Kayacan M. ve diğerleri, Kurumsal Şirket Yönetimi: İyi Şirket Yönetimi için Kurallar ve Kurumlar,  “Küresel Mali Piyasalarda Kurumsal Yönetim Kavramının Gelişimi ve Ülkemize Yansımaları”, SPK Yayınları, Yayın No: 196, ISBN: 975-6951-99-0, ss. 83-98, Ankara, Nisan 2006.

 

8. Kayacan M., Kureselleşen Dünyamızda Yeni Şirket Gündemi: Kurumsal Yönetim, Türkiye Etik Değerler Merkezi Vakfı (TEDMER) Yayınları, Yayın No: 1, ISBN: 9944-5996-0-3, Istanbul, Aralık 2006

 

9. Kayacan M. ve diğerleri, Menkul Kıymet Yatırımları ve Analizi, “5. Hisse Senetleri Piyasası” ve “6. Tahvil ve Bono Piyasası” bölümleri, Sermaye Piyasaları ve Borsa Ön Lisans Programı ders kitabı, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını no: 2119, (Açıköğretim Fakültesi Yayını no: 1147) ISBN: 978-975-06-0800-1, Eskişehir, Kasım 2010.

 

10. Kayacan M. ve Çayıroğlu A., Vadeli Piyasalarda Teori ve Uygulama Işığında 50 Altın Kural, Literatür Yayınları, ISBN: 978-975-04-0586-0, İstanbul, Ekim 2011. 

 

11. Kayacan M. ve diğerleri, Borsaların Yapısı ve İşleyişi, “2. Hisse Senetleri Piyasası” ve “3. Tahvil ve Bono Piyasası” bölümleri, Sermaye Piyasaları ve Borsa Ön Lisans Programı ders kitabı, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını no: 2532, (Açıköğretim Fakültesi Yayını no: 1503) ISBN: 978-975-06-1210-7, Eskişehir, Haziran 2012

Diğer Makale ve Köşe Yazıları

1. Kayacan M. ve Çelik O., Blokzincir (kriptopara) teknolojisi ve finansal sistemlere Kaçınılmaz etkileri

2. Kayacan M ve Güler G., İmparatorluklardan ulus devletlere varan insanlık tarihinin kaderi dijital dünya devletine mi gidiyor?

bottom of page